Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
1
2
3
4
5

جدول راهنمای میلگرد تقویتی


جدول میلگرد های تقویتی برای خرپاهای استاندارد ماشینی با ترکیب دو میلگرد پائین و یک میلگرد بالا مطابق با جدول شماره 117،118 نشریه شماره 94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

  • 1- میلگرد از نوع کششی با تنش تسلیم (fy) حداقل 4200 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع.
  • 2- در صورت لزوم می توان از سطح مقطع معادل در جدول استفاده نمود.
  • 3- کنترل حداقل و حداکثر مجاز سطوح مقطع میلگرد و کنترل تنش برشی بتن بر عهده استفاده کننده جدول می باشد.
  • 4- میله گردهای تقویتی باید حتما دارای تنش تسلیم حداقل 4000 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشند.
  • 5- نسبت طول دهانه به ضخامت سقف بر اساس نوع سقف و نحوه اجرا باید توسط مجری کنترل شود.
  • 6- برای دهانه های بالای 7 متر باید از تیرچه مضاعف استفاده شود.

5


فاصله AX به AX :
ارتفاع خرپا :
وزن کل سقف :
طول دهنه به متر :